Författaranvisningar

2016-11-08

Inlämning av manus

Manus behöver vara redaktionen till handa senast 1 februari för att artikeln ska kunna publiceras i nästkommande nummer av tidskriften. Redaktionen förbehåller sig rätten att göra ett urval bland insända bidrag.

Manus för tryckta artiklar skickas i digital form till redaktionen på adressen tidskrift@histark.se.

Till manuset ska, förutom referenser utförda enligt det nedan angivna systemet, även en författarpresentation samt ett abstract medsändas. Glöm inte heller att bifoga kontaktuppgifter, så att vi kan nå dig.

Språk

Texten kan skrivas på svenska, norska, danska eller engelska. Den inskickade texten ska vara språkgranskad. Detta är särskilt viktigt om artikeln inte är skriven på svenska.

Referenser

Hänvisningar görs inom parentes i löpande text, med angivande av författarnamn, tryckår och sida enligt exemplet: (Rydh 1919, s. 43–45; Broberg & Hasselmo 1982; Sindbæk et al. 2011, s. 61). Under rubriken ”Referenser” listas referenserna enligt exemplen nedan.

Bok, exempel:
Rydh, Hanna 1919. Dosformiga spännen från vikingatiden. Uppsala

Sindbæk, Søren Michael & Poulsen, Bjørn (red.) 2011. Settlement and lordship in Viking and early medieval Scandinavia. Turnhout, Brepols

Artikel i tidskrift, exempel:
Broberg, Birgitta & Hasselmo, Margareta 1982. Keramik, kammar och skor: variationer i fyndmaterialet i olika regioner. Bebyggelsehistorisk tidskrift 1982 (3), s. 89–103

Nilsson, Ing-Marie 2015. Viking Age Uppåkra: between paganism and christianity. Lund archaeological review 2015 (20), s. 79–90

Bokavsnitt, exempel:
Christophersen, Axel 2001. Bondi, bøjarmaor, burghere: om folk, hus og fremveksten av urban identitet i norske byer ca 1000–1700. Från stad till land. Andrén, Anders, Ersgård, Lars & Wienberg, Jes (red.). Stockholm, Almqvist och Wiksell International, s. 51–62

Författarpresentation och kontaktuppgifter

Bifoga kontaktuppgifter samt författaruppgifter (namn, titel/befattning, institution, e-postadress etc – dessa uppgifter kommer att tryckas i tidskriften).

Exempel:


Abstract

Ett kort abstract på engelska (alternativt svenska, om artikeln är skriven på engelska) ska medsändas. Detta bör omfatta maximalt 200 ord.

Exempel:


Illustrationer

Illustrationer skickas i tryckfärdigt, digitalt skick, företrädesvis i tiff- eller jpg-format. Foton och andra bilder i gråskala eller färg bör vara scannade i 300 dpi, linjeteckningar i 600 dpi. Bilderna ska skannas i tänkt publiceringsformat (max 18 x 11,5 cm). Tidskriftens format är A5.

Tidskriften trycks i svartvitt. Bilderna behöver vara utformade/utvalda med hänsyn till detta.

Alla illustrationer ska vara försedda med figurnumrering. Bifoga en förteckning över samtliga figurer, med figurtexter samt anvisning om var i texten figurerna skall placeras.

Författarna ansvarar för att inhämta publiceringstillstånd i de fall där sådant krävs.

Granskning

Artiklarna kommer att granskas av två av redaktionsmedlemmarna innan publicering. Vid behov kommer externa granskare att tillfrågas. Peer-reviewing av enskilda artiklar kan diskuteras, kontakta redaktionen om sådana önskemål finns.

Språkgranskning ska ha skett innan artikeln lämnas till redaktionen, något som är särskilt viktigt om artikeln inte är skriven på svenska.

Anvisningarna i pdf-format

Författaranvisningar META 161108

META 2024