Kategori: Föreningen

META Historiskarkeologisk tidskrift (2015-)

META Historiskarkeologisk tidskrift 2015

Christophersen, Axel. Et META – gjensyn, ved en av dem. Sid. 9-20

Ljungkvist, John. Gravar i en övergångsperiod. Sid. 21-44

Lindström, Dag & Tagesson, Göran. On spatializing history. Sid. 45-60

Jonsson, Kristina. Gravar och kyrkogårdar. Sid. 61-76

Haggrén, Georg. Archaeology and history. Sid. 77-94

Kivikero, Hanna. Interpretations of animal bones found in Finnish inhumation graves. Sid. 95-106

Reinfjord, Kristian. Staging Bathing in Cena Trimal chinois. Sid. 107-124

Ambrosiani, Björn. Stratigrafi Birka 1991–2011. Sid. 125-132

Rosendahl, Ulrika. The horizontal stratigraphy of a medieval hamlet. Sid. 133-148

Seppänen, Liisa. What’s going on between history and archaeology? Sid. 149-162

Kjellberg, Joakim. To organize the dead. Sid. 163-172

Westberg, Tomas. Naust – the boathouses of Nyköping and the echoes of power. Sid. 173-191

 

META Historiskarkeologisk tidskrift 2016

Ambrosiani, Björn. Alsnöhus och den vikingatida hallen på Alsnö – rekonstruktionsförslag. Sid. 7-24

Holback, Torbjörn. Hedningen från Strömmen – om en ovanlig grav i Uppland. Sid. 25-34

Källström, Magnus. Runor i puts – några nyfynd från Gotland och Västergötland. Sid. 35-50

Ytterberg, Niklas & Balksten, Kristin. Trade and use of building lime – early 19th-century lime barrels from an excavation in Uddevalla, Bohuslän. Sid. 51-68

Kjellberg, Joakim, Syse, Bent & Ölund, Anna. Hur mår svensk stadsarkeologi egentligen? – en summering och fortsatt diskussion utifrån Stadsarkeologiskt forum i Uppsala 2014. Sid. 69-86

Wehlin, Joakim. Falun, staden grundad på slagg.
- människans relation till slagg i en gruvstad från tidigmodern tid tills idag. Sid. 87-110

Öbrink, Mattias. Kulturella normer speglade av strukturer i en tidigmodern stad. Sid. 111-126

Seppänen, Liisa. Streets, seals or seeds as early manifestations of urban life in Turku, Finland. Sid. 127-154

Gardelin, Gunilla & Balic, Ivan. With people in focus. Sid. 155-170

 

META Historiskarkeologisk tidskrift 2017

Eriksson, Niklas. Svärdet (1663-1676) – ett regalskepp byggt på holländskt manér. Sid. 7-26

Postma, Frank, Schrickx, Christian & Bartels, Michiel H. They’re big, they’re greay, they are from Sweden…. – Swedish copper coins found in Golden Age West-Frisia (1611-1725), The Netherlands., Sid. 27-36

Haggrén, Georg. Etnicitetsbärande glasringar I tidigmedeltida Sverige? – om tolkningar av exklusiva smycken och små skräpsmycken. Sid. 37-48

Edberg, Rune. Isbjörnar och hermeneutik – Andréexpeditionens öde och några iakttagelser om källmaterial och förklaringsförsök. Sid. 49-62.

Bonow, Madeleine & Svanberg, Ingvar. Urban Ponds for Breeding Medicinal Leeches (Hirudo medicinalis LINNAEUS, 1758) in Sweden. Sid. 63-72.

Hansson, Martin. Småstäder och andra orter I senmedeltidens Småland. Sid. 73-86.

Larsson, Stefan. Kalmar: Små schakt – stora frågor. Sid. 87-97.

Rosén, Christina. Hundra år i Nya Lödöse – synen på staden då och nu. Sid. 99-113.

RECENSION

Edberg, Rune. Mats Burström. Skärvor av ett 1900-tal. Arkeologiska essäer. Sid. 114-116.

Kommentarer inaktiverade för META Historiskarkeologisk tidskrift (2015-) Publicerat i Taggad ,

Stadgar

Historiskarkeologiska föreningens stadgar

§ 1 Historiskarkeologiska föreningen är en ideell förening, vars syfte skall vara att stimulera den historiskarkeologiska forskningen genom att utge META – Historisk arkeologisk tidskrift, tidigare Medeltidsarkeologisk tidskrift (META), i tryckt form och/eller via Internet.

§ 2 Medlemskap i Historiskarkeologiska föreningen erhålles genom att den årliga medlemsavgiften, vars storlek bestämmes av styrelsen, insättes på föreningens konto. Utebliven inbetalning av medlemsavgift under ett kalenderår innebär automatiskt utträde ur föreningen. Medlem av föreningen erhåller avgiftsfritt META – Historisk arkeologisk tidskrift.

§ 3 Historiskarkeologiska föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm och Uppsala. Styrelsen bör omfatta minst fem ledamöter, varav en ordförande och en vice ordförande. En ledamot av styrelsen utses till sammankallande. Styrelsen är beslutande när minst tre ledamöter sammanträder.

§ 4 Styrelsen utser META – Historiskarkeologisk tidskrifts redaktion. I redaktionen ingår med automatik föreningens ordförande och vice ordförande. Föreningens ordförande ska vara ansvarig utgivare av tidskriften. Redaktionen ska fördela arbetsbördan mellan sig.

§ 5 Rätt att teckna föreningen äger ordförande och vice ordförande var för sig.

§ 6 Styrelsen äger rätt att välja in fler styrelsemedlemmar mellan årsmöten för att kunna uppfylla rekommendation för storlek på styrelse (se §3). De som blivit invalda som styrelsemedlemmar mellan årsmöte ska dock tas upp på ordinarie eller extrainsatt årsmöte och formellt röstas in i styrelsen. Styrelsemedlemmarna ska handla i föreningens intresse och följa föreningens stadgar och syfte.

§ 7 Årsmötet är föreningens högsta styrande organ. Årsmöte, ordinarie eller extrainsatt, skall äga rum minst en gång per kalenderår. Ordinarie årsmöte ska hållas under årets första kvartal. Utlysningen av årsmötet skall anslås via föreningens hemsida och via elektroniskt medlemsutskick så att medlemmar nås av informationen minst två veckor i förväg. Styrelsen kan vid behov kalla till extra årsmöte med minst två veckors utlysning i förväg. Varje medlem i föreningen äger rösträtt på årsmötet och kan framställa motioner till årsmötet. Motion som ska behandlas på årsmötet ska ha varit styrelsen till handa senast den 31 december. Årsmötet äger rätt att genom omröstning med två tredjedels majoritet utesluta enskild medlem. Årsmötet skall behandla följande ärenden: Val av styrelse, revisor och valberedning för kommande verksamhetsår. Revision av föreningens ekonomi för det gånga verksamhetsåret. Ansvarsfrihet för styrelsen. Eventuella ändringar av föreningens stadgar. Övriga frågor.

Stadgarna antogs vid föreningens ordinarie årsmöte 3/3 2014 av årsmötets deltagare

Kontakt

Redaktionen: tidskrift [snabela] histark.se

Hemsidan: web [snabela] histark.se

Föreningen: forening [snabela] histark.se

Medlemskap: medlem [snabela] histark.se

 

Bakgrund

Historiskarkeologiska föreningen är det nya namnet på det som tidigare hette Medeltidsarkeologiska föreningen. Namnbytet ägde rum i december 2013, efter att föreningen och tidskriften varit avsomnade i några år. Det sista numret i den gamla serien, 2006:4, utkom i maj 2007.

METAs redaktion har tidigare varit informellt knuten till arkeologiska institutionen vid Lunds universitet. Redaktionen har i regel utgjorts av doktorander i medeltidsarkeologi. Från andra delen av 1990-talet fanns det även en lokalredaktion i Stockholm.

Den nya tidskriften är tänkt att fortsätta i METAs anda. Eftersom tidskriften är planerad att komma ut en gång om året istället för fyra kommer det dock att bli svårare att upprätthålla en snabb debatt i tryckt form. Vi hoppas att det nya debattforumet kommer att kunna fylla samma funktion. Delar av debatten kan komma att publiceras i den tryckta tidskriften.

Medlemskap

Som medlem stödjer du Historiskarkeologiska föreningens verksamhet och får ett nummer av den tryckta tidskriften. Medlemskapet gäller ett kalenderår.

Du blir medlem genom att skicka uppgifter om namn, postadress och e-postadress till medlem [snabela] histark.se samt sätta in medlemsavgiften, 250 kr, på Plusgiro: 45 32 11-5 (kom ihåg att uppge ditt namn).

Vid utlandsbetalning, kontakta oss för mer information.

Som medlem ansvarar du själv för att dina adressuppgifter är aktuella.

Historiskarkeologiska föreningen

Historiskarkeologiska föreningen är en ideell förening vars syfte är att stimulera historisk arkeologi och historiskarkeologisk forskning genom att ge ut tidskriften META och att upprätthålla den digitala plattform som hör till denna.

Tidskriften är tänkt som en plattform för alla som arbetar med historisk arkeologi inom såväl universitet, museer, myndigheter som inom exploateringsarkeologi.

Tidskriften utkommer en gång om året.

Tidskriften är en fristående fortsättning på ”META Medeltidsarkeologisk tidskrift”, som utkom under åren 1979-2006.

Historiskarkeologiska föreningen på Facebook:
Historiskarkeologiska föreningen och tidskriften META